5 lần tù vô ích

Tên ăn trộm ra tòa lần thứ sáu.

- Anh có điều gì nói để biện hộ cho mình không? - Quan tòa hỏi.

- Có, thưa ngài chánh án. Tôi muốn đề nghị các ông đừng đưa tôi vào tù nữa. Đã 5 lần người ta cho tôi vào tù mà chẳng đem lại kết quả gì cả.