Người lười biếng nhất

Một ông chủ có mười người làm công trong cửa hàng.

Bởi vì không có người nào năng nổ được như ông ta muốn, ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng.

Một hôm, ông bảo:

- Các anh này, tôi có việc dễ dàng, thoải mái cho người nào lười biếng nhất cửa hàng này. Người nào lười nhất hãy bước ra phía trước!

Ngay tức khắc chín người trong bọn cùng bước lên. Ông chủ trại hỏi người còn lại:

- Tại sao anh không bước ra phía trước cùng những người khác?

Người này đáp:

- Mất công quá!